Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Epoxy-Gruppen ApS
CVR nr. 35386068
Tigervej 27 4600 Køge
Info@EpoxyGruppen.dk

+45 28112277

Betaling

På EpoxyGruppen.dk kan der betales via.

Bankoverførsel.

 

Faktura for kunder med kredit.
 

Levering

For at få din vare leveret skal du betale fragt. Fragten afhænger af pakkens vægt og størrelse.

 

Handler du for mere end 4000 dkk + moms betaler du ikke fragt.

Levering sker med DSV. Leveringstiden er fra 2 til 8 hverdage. Vi levere i Danmark til brofaste øer.
”Får at modtage din vare fra os, skal du kviterer for varene.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på EpoxyGruppen.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Cvr. nr.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Epoxy-Gruppen ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktionen for Epoxy-Gruppen ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til EpoxyGruppen.dk sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Epoxy-Gruppen ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Epoxy-Gruppen ApS via e-mail (Info@EpoxyGruppen.dk).

 

 

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang der ikke foreligger anden skriftlig aftale.

1. Produktet, certificering, kontrol og produktansvarsforsikring Sælgers produkter opfylder de krav og standarder, som er oplyst i produkternes tekniske datablade, medmindre andet er aftalt. Databladene indeholder oplysninger om og i bekræftende tilfælde hvilke kontrolordninger og certificeringer, standarder og prøvemetoder, produkterne er underlagt.

2. Emballage Anførte priser, omfatter medmindre andet aftales skriftligt, udgifter til emballage eller anden beskyttelse, som under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen, indtil den kommer frem til det i aftalen angivne bestemmelsessted. Såfremt køber måtte ønske en anden emballage end den ovenfor nævnte, f.eks. på grund af forventet søtransport, gentagne omladninger, eksport forsendelse eller varens udendørs opbevaring, leveres en sådan anden emballage kun efter forudgående særskilt aftale med sælger herom, og køber faktureres alle omkostninger herved. Emballage skal ikke returneres til sælger og godtgøres ikke af sælger. 3. Priser og tilbud Sælgers priser er anført i danske kroner eksklusiv moms. Sælgers tilbud er gældende i 20 dage fra datering af tilbuddet, med-mindre der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Returnering af vare kun efter aftale, Returfradrag 10% + fragt. Pigmenterede produkter tages ikke retur. 4. Leveringssted og -tid Sælgers produkter sælges, medmindre andet aftales skriftligt, ab værk. Transport og leverance er for købers eller brugers regning og risiko, hvilket bl.a. vil sige, at køber (bruger) medmindre anden skriftlig aftale er indgået, bærer risikoen for produktets hændelige beskadigelse eller undergang fra det tidspunkt, hvor produktet er læsset på bil hos sælger. 5. Force majeure Køber kan ikke påberåbe sig sælgers forsinkelse eller mangelfuld levering i tilfælde af force majeure så som f.eks. følgende omstændigheder, der forhindrer aftalens rettidige opfyldelse, forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen heraf urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt af enhver art og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær-indkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valuta-restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler eller brændstof hertil, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i ovennævnte omstændigheder. Er ovennævnte omstændighed indtruffet før aftalens indgåelse, gælder ovennævnte kun, såfremt omstændighedens indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses af sælger på aftaletidspunktet. 6. Betalingstid og -middel Betaling skal, medmindre andet aftales skriftligt, ske senest 7 dage efter fakturering (fakturadato). Ved for sen betaling pålægges morarenter svarende til 2% pr. måned og 100 kr. rykkergebyr pr. rykker fra forfaldsdato og til betaling sker. Accept af veksel eller anden betalingsforpligtigelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted. Vi forbeholder os ejendomsretten af alle produkter ind til fuld betaling har fundet sted. 7. Undersøgelsespligt og reklamationspligt Køber skal straks efter produktet, er kommet ham i hænde eller straks efter køber har modtaget en prøve af produktet foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver, af henholdsvis produktet eller prøven. Såfremt produktet lider af en mangel, skal køber reklamere skriftligt over for sælger. Reklamationen skal afgives straks– og i intet tilfælde senere end 1 uge – efter det tidspunkt, hvor køber er blevet bekendt med eller burde have været bekendt med manglen. I modsat fald fortaber køber sin ret til senere at påberåbe sig manglen eller forsinkelsen. Køber bærer, selv om det er aftalt, at sælger forestår transporten, risikoen for forsinkelse, som opstår efter sælgers overgivelse af produkterne til transportør. 8. Ansvar for mangler Sælger er kun ansvarlig for fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for. Sælgers ansvar for mangler ved produktet ophører senest 2 år efter overgivelse til køber. Ved byggematerialer omfattet af byggeleveranceklausul ophører sælgers ansvar i overensstemmelse med AB92 § 10, stk. 4, 5 år efter byggeriets aflevering, dog senest 6 år efter overgivelsen af produktet til køber. Såfremt en bygherre i overensstemmelse med AB92 § 5, stk. 5 sammen-holdt med § 10, stk. 4, kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler ved sælgers produkt ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennem-føres mod køber, kan bygherren gøre kravet gældende direkte mod sælger. Bliver sælger fra en bygherre mødt med et krav vedrørende mangler ved sælgers produkt, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for den del af kravet, som køber i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser ville have krav på. 9. Produktansvar Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller mangler begået af sælger eller andre, som han har ansvar for. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller på løsøre, som indtræder, medens materialet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning sælger, måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet. 10. Begrænsning af forsinkelses-, mangel og/ eller produktansvar Sælgers forsinkelsesansvar er maksimeret til prisen for den forsinkede leverance. I tilfælde af erstatningsansvar for en forsinket leverance, et mangelfuldt produkt og/eller for defekt produkt omfatter sælgers ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. 11. Ejendomsretten til beskrivelser og recepter Ejendomsretten til alle opskrifter og tekniske dokumenter til brug ved anvendelsen af leverancer eller dele deraf forbliver hos køber, hvis køber besad ejendomsretten hertil forud for overgivelsen heraf til sælger til brug for opfyldelsen af leverancen eller dele deraf. Sælger forpligtiger sig til ikke at anvende opskrifter og tekniske dokumenter, til ikke at kopierer disse eller uberettiget at bringe disse til tredjemands kundskab udover det omfang, som er nødvendigt til opfyldelse af leverancen. I alle øvrige tilfælde tilkommer ejendomsretten til alle opskrifter og tekniske dokumenter til brug ved udarbejdelsen eller anvendelsen af leverancer eller dele heraf sælger. Køber forpligtiger sig til ikke at anvende opskrifter og tekniske dokumenter, til ikke at kopiere disse eller uberettiget at bringe disse til tredjemands kundskab udover det omfang, som er nødvendigt til købers anvendelse af leverancen. 12. Værneting og lovvalg Tvistigheder i anledning af aftalen mellem køber og sælger, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og alt, som har sammen-hæng hermed, skal afgøres ved retten i Roskilde. Dansk ret finder anvendelse, bortset fra danske internationale privatretlige regler.